Přihláška ke studiu na Fakultě sociálních studií OU

Způsob podání přihlášky

 1. Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky, poslední termín pro podání přihlášky je 15. března 2024, pro bakalářský program Zdravotně-sociální péče 31. květen 2024.
 2. Za vložené údaje a zaslané přílohy odpovídá uchazeč/ka.
 3. Uchazeči/uchazečce doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění přihlášky.
 4. Hlásí-li se uchazeč/ka na více programů/specializací, musí si podat příslušný počet přihlášek včetně platby. Jakýkoli převod přihlášek mezi jednotlivými studijními programy/specializacemi nebo jejich formami není možný.
 5. Uchazeč/ka zadá své osobní údaje a zvolí si studijní program/specializaci, včetně formy studia, na kterou se chce přihlásit (prezenční forma studia = dříve denní studium, kombinovaná forma studia = dříve dálkové studium).
 6. Systém uchazeči/uchazečce přidělí specifický symbol, který použije pro úhradu administrativního poplatku v příslušné výši a do stanoveného data. Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením.
 7. Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč/ka zaplatil/a administrativní poplatek a uvedl/uvedla při platbě - kromě správného čísla účtu a variabilního symbolu - svůj specifický symbol. Pokud specifický symbol nebude uveden nebo bude uveden nesprávný, přihláška ke studiu bude vyřazena jako nezaplacená a neplatná. Pokud si podává uchazeč/ka více přihlášek, ke každé se vztahuje jiný specifický symbol.
 8. Uchazeč/ka, který/á poplatek uhradí v zahraničí, je povinen/povinna zaslat doklad o platbě na studijní oddělení – elektronicky nebo poštou.
 9. V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby platební transakci provedl nejpozději do data stanoveného harmonogramem přijímacího řízení. Uchazeč/ka si může požádat o vrácení chybné platby, žádost o vrácení platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od posledního termínu pro podání přihlášky, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě. Při vrácení poplatku za chybnou platbu je účtován poplatek ve výši 100,- Kč.
 10. Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. Případné nesrovnalosti lze řešit nejpozději do jednoho měsíce od posledního termínu pro podání přihlášky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 11. Je-li přihláška řádně podána a je-li poplatek za přijímací řízení uhrazen, je uchazeč/ka pozván/a k přijímací zkoušce, a to elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeč v elektronické přihlášce uvedl.
  Bakalářský studijní program Zdravotně-sociální péče: Je-li přihláška řádně podána a je-li poplatek za přijímací řízení uhrazen, je uchazeč/ka zařazen/a do přijímacího řízení
 12. V případě, že uchazeč/ka požádá o zpětvzetí zaplacené přihlášky v době před uplynutím lhůty pro podání přihlášek ke studiu, fakulta mu/jí zaplacený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením vrátí, z částky je odečten storno poplatek ve výši 100,- Kč.
 13. V případě, že se uchazeč/ka nezúčastní přijímací zkoušky nebo požádá o zpětvzetí přihlášky po lhůtě pro podání přihlášek ke studiu, fakulta zaplacený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nevrací.

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 01. 2024