OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Fakulta PRO > Partneři fakulty

Partneři univerzity

Odborné praxe

Nedílnou součást studia na FSS OU tvoří praxe, které jsou zastoupeny u všech studijních oborů. Fakulta spolupracuje s řadou organizací zabezpečujících odborné praktické vzdělávání nejen na území Moravskoslezského regionu, ale také v celorepublikovém měřítku. Více informací.

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

FSS OU je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Asociace je dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR a zavazují se k dodržování Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci.

http://www.asvsp.org/

Časopis Sociální práce/ Sociálna práca

Časopis Sociální práce / Sociálna práca je odborný recenzovaný časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci. Jeho vydavatelem je Asociace vzdělavatelů v sociální práci a spoluvydavatelem Fakulta sociálních studií OU.

http://www.socialniprace.cz/

Platforma pro sociální bydlení

Fakulta sociálních studií OU je členem Platformy pro sociální bydlení, z. s., sdružující nevládní neziskové organizace, odborníky a zástupce veřejnosti, věnujících se tématu sociálního bydlení a lidských práv. Platforma reaguje na dlouhodobou absenci systémového a smysluplného přístupu k problematice a prosazuje přijetí funkčního zákona o sociálním bydlení. V rámci Platformy se věnujeme přístupům podporovaného bydlení a participaci obyvatel v bytové nouzi při nastavování a uplatňování politik v oblasti bydlení.

http://socialnibydleni.org/

Sdružení azylových domů v ČR

Fakulta sociálních studií OU je členem Sdružení azylových domů v ČR, které zastřešuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší nebo ohroženými ztrátou bydlení a vytváří pro ně odborné prostředí.

http://www.azylovedomy.cz/

Agentura pro sociální začleňování

Vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti spolupráce mezi ústředními státními orgány a expertním sektorem s cílem snižování a eliminace sociálního vyloučení Fakulta sociálních studií OU uzavřela v roce 2016 s Agenturou pro sociální začleňování Memorandum o spolupráci. Mezi hlavní oblasti spolupráce patří: 1. Vytváření a posilování partnerských vztahů mezi Agenturou a Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity, 2. 2. Odborná spolupráce v oblasti sociálního začleňování se zaměřením na vzdělávání, zpracování analýz, expertíz a studií, konzultační a poradenskou činnost, spolupráci při přípravě koncepčních materiálů v rámci města Ostravy, výzkumné a monitorovací aktivity v rámci pilotního ověřování implementace koncepcí místní samosprávy (např. koncepce bydlení a koncepce rodinné politiky města Ostravy), 3. Podpora společných projektů v  oblasti sociálního začleňování se zřetelem na finanční možnosti obou stran. 4. Účast zástupců na jednáních orgánů smluvních stran, respektive na jednáních pracovních komisí a skupin, pokud o tom požádá jedna ze stran a projednávaná věc je v souladu s tímto memorandem.

http://www.socialni-zaclenovani.cz/

Moravskoslezský kraj

Fakulta sociálních studií OU uzavřela v roce 2015 Memorandum o spolupráci v sociální oblasti, které vytváří prostor pro komunikaci, konzultaci, spojování úsilí a dosahování přínosných výsledků ve prospěch obyvatel Moravskoslezského kraje. Příkladem je spolupráce na projektu Podpora komunitní práce v Moravskoslezském kraji či zpracování výzkumu pocitů bezpečí obyvatel kraje v roce 2016.

http://socialnibydleni.org/cs

ASLIDO, z.s.

S ASLIDEM, Akční skupinou s lidmi bez domova, z. s. spolupracuje Fakulta sociálních studií OU na zapojování lidí se zkušeností bezdomovectví do výuky předmětů Skupinová práce a Participace obyvatel při řešení problematiky bydlení. Cílem Aslida je zlepšování životních podmínek lidí bez domova.

http://www.aslido.cz/