Projekty a granty
Možnosti peer podpory v procesu zotavení se z drogové závislosti
Id projektuSGS01/FSS/22
Hlavní řešitelMgr. Markéta Čtvrtečková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceVýzkumný projekt vychází z praktických zkušeností a výzkumných výsledků zmiňujících nedostatky v komplexnosti péče o uživatele drog v ČR (Černý a Szotáková, 2015; Geregová, 2021), kde nejsou uspokojeny některé z důležitých potřeb klientů. Jako jedna z možných reakcí na tuto situaci se jeví posílení systému prostřednictvím zapojení lidí s vlastní zkušeností tzv. peer pracovníků/recovery koučů. Tito lidé disponují vlastní zkušeností se závislostí a zotavením a prostřednictvím jejího sdílení s lidmi v zotavení podporují jejich zapojení, sebedůvěru i schopností lidí vytrvat v léčbě (Kleinman, 2020). V typicky českém kontextu je však tento fenomén zatím málo prozkoumaný, proto považujeme za vhodné se mu věnovat. Ptáme se: ?Jaká je zkušenost klientů zotavovacích služeb ze závislosti se spoluprací s peer pracovníkem/recovery koučem?? Zajímají nás osobní zkušenosti klientů zotavovacích zařízení a konkrétní podmínky a dopady spolupráce s peer pracovníky na jejich zotavení. V teoretické rovině vycházíme z konceptu participace, jakožto přístupu rámujícího a umožňujícího vznik a rozvoj peer práce společně s paradigmatem zotavení, jehož základním principem je odmítání chroniticity onemocnění a důraz na skutečnost, že úzdrava je možná. Dále staví na silných stránkách člověka a možnostech jejich využití v procesu zotavení. Volíme kvalitativní výzkum a jako metodu mnohonásobnou případovou studii. Případovou studii volíme pro její využitelnost v oblasti hloubkového zkoumání jednoho či více aspektů daného jevu v jeho reálném kontextu z perspektivy participantů (Hendl a Remr, 2017). Výsledky výzkumu využijeme pro podporu vzniku definice role peer pracovníka v kontextu českých drogových služeb, kterou kterou vnímáme jako užitečnou při dalším rozvoji služeb.