Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Uchazeč > Naše studijní programy a obory

Ostravská univerzita

Základní informace o kombinovaném studiu na Fakultě sociálních studií

Bakalářský obor sociální práce

Kombinované studium se po stránce organizační řídí Studijním a zkušebním řádem Ostravské univerzity a vnitřními předpisy Ostravské univerzity. Od prezenční formy studia se liší pouze organizačně. Obsah studia i nároky kladené na studenty obou forem jsou shodné.

Organizace kombinované formy výuky

Výuka v kombinované formě studia probíhá formou tzv. tutoriálů (zpravidla „celodenní soustředění“) v pátek zpravidla 6x za semestr (tj. 6 dnů v semestru zimním a 6 dnů v semestru letním).

Tutoriály nejsou běžnou přednáškou, ale také konzultací, procvičením nastudované látky, dále slouží k vyhodnocování samostatných prací a průběžné kontrole studia.

Kombinovaná forma studia spojuje kontaktní přímou výuku, samostudium a samostatnou práci studentů.

V rámci kontaktních hodin studia rozeznáváme tutoriály, osobní konzultace, zápočty a zkoušky.

K samostudiu studenti využívají povinné/základní a doporučené literatury, případně e-learningových materiálů (Informační systém MOODLE).

Účast na jednotlivých tutoriálech vyplývá z popisu předmětu, konkrétně z požadavků uvedných v rozšířených sylabech daného předmětu.Účast v kazuistickém semináři, na průběžné a souvislé praxi je 100% (vymezeno požadavky v popisu předmětu).

Předměty

Studium na Ostravské univerzitě se řídí kreditním systémem. Studenti získávají za splnění podmínek konkrétního předmětu příslušný počet kreditů. Předměty jsou děleny do 3 skupin: A - povinné předměty, B - povinně volitelné, C – výběrové.

  • Příklady A předmětů na FSS OU v kombinované bakalářské formě studia:
    Teorie sociální práce, Metody sociální práce s jednotlivcem, s rodinou a skupinou, Metody komunitní sociální práce, Úvod do sociologické teorie, Vývojová a sociální psychologie, Právo, Sociální patologie, Průběžná praxe, Kazuistický seminář

  • Příklady B předmětů na FSS OU v kombinované bakalářské formě studia:
    Sociální služby a standardy kvality ,Sociální práce s pachateli trestných činů, Sociálně psychologický výcvik

  • Příklady C předmětů na FSS OU v kombinované bakalářské formě studia:
    Psychohygiena pro sociální pracovníky, Sociální dávky v ČR, Znakový jazyk pro sociální pracovníky

Rozšířené sylaby (popisy předmětu)

Pro každý předmět oboru sociální práce v kombinované formě studia jsou připraveny tzv. rozšířené sylaby. Sylaby obsahují cíl a popis předmětu, požadavky na udělení zápočtu či zkoušky, povinnou a doporučenou literaturu, seznam a přesný popis témat s podrobnými instrukcemi pro samostudium, případně zadání kontrolních otázek a úkolů s pokyny pro jejich vypracování.

Odborné praxe – průběžné a souvislé praxe

Významnou část studia na FSS OU tvoří odborné praxe, které mají formu průběžných či souvislých praxí. V každém ročníku je praxe zaměřená na jinou cílovou skupinu klientů. Praxe je vykonávána v zařízeních vymezených popisem předmětu.

K odborné praxi se váže předmět Kazuistický seminář, kde jsou průběžné a souvislé praxe reflektovány.

V kombinované formě studia je možné praxi spojenou s výkonem povolání sociálního pracovníka uznat. Uznávání praxe je v kompetenci komise k tomuto účelu zřízené.

Přehled jednotlivých praxí:
ročník/semestrrozsah – hodiny za semestrdruh praxezaměření praxe
1./letní65h/semKAM/2PXN1 – Průběžná praxe 1exkurze do organizací sociálních služeb
1./letní80h/semKAM/2SPX1 – Souvislá praxe 1volitelná praxe v zdravotnickém, školském či sociálním zařízení;
Např. zařízení sociálních služeb, cíl. sk. rodiny s dětmi
2./zimní104h/semKAM/2PPX2 – Průběžná praxe 2individuální sociální práce; cílová skupina - děti a senioři
2./letní104h/semKAM/2PPX3 – Průběžná praxe 3individuální sociální práce; cílová skupina - děti a senioři
2./letní80h/semKAM/2SPX2 – Souvislá praxe 2volitelná praxe v zdravotnickém, školském či sociálním zařízení
3./zimní104h/semKAM/2PPX4 – Průběžná praxe 4oddělení sociálně právní ochrany dětí - městské úřady, magistráty

Osobní konzultace

Osobní konzultace jsou nepovinné a jejich využití je na osobním rozhodnutí studujících. Konzultace s vyučujícím probíhají prezenční či korespondenční formou v konzultačních hodinách, které jsou uvedeny v rozšířeném sylabu.

Zápočty a zkoušky

Zápočet je obvykle udělován na základě odevzdání a kladného hodnocení stanoveného počtu samostatných prací. Tato kritéria jsou zavedena v rozšířeném sylabu.

Zkoušku z předmětu vykonávají studenti v průběhu zkouškového období v termínech vypsaných vyučujícím. Na termínech zkoušek se studující domlouvají s vyučujícím na tutoriálech.

Důležité je elektronické přihlášení na zápočty a zkoušky přes systém IS student.

Bakalářské práce

druhém roce studia v zimním semestru si student stanovuje téma bakalářské práce, které vychází z tematických okruhů nabízených vyučujícími a žádá o schválení vlastního tématu bakalářské práce (žádost).

Studovna

Fakulta sociálních studií disponuje vlastní studovnou, která je zaměřena na studium publikací/ kopírování publikací uvnitř studovny v provozní době studovny. K dlouhodobé výpůjčce slouží půjčovna univerzitní knihovny na Bráfově ulici v centru Ostravy.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 10. 2017

facebook
instagram
rss
social hub