Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vědecký pracovník – junior

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení:

  • 1 místa na pozici vědecký pracovník - junior (pracovní úvazek 0,5)

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na uskutečnění projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ 20.0080). Projekt je zaměřen na posílení excelence vědeckobadatelské činnosti FSS OU v Ostravě a zkvalitnění systému vzdělávání v sociálně vědním výzkumu, zejména v sociální práci. Do stávajícího výzkumného týmu, jehož členy jsou Jan Keller, Dana Sýkorová (sociologové), Oldřich Chytil, Alice Gojová (odborníci v oboru sociální práce) a Jelena Petrucijová (filozofka), jsou začleněni mladí vědci a doktorandi. Tým realizuje pod vedením zahraničního experta prof. Detlefa H. Bauma (sociologa) a ve spolupráci s Evropským výzkumným institutem sociální práce OU empirický výzkum orientovaný na téma sociální exkluze v urbanizovaných společnostech, resp. chudoby vztažené (a) k rodinám s dětmi a (b) k seniorům. Na výzkum navazují pravidelná badatelská odpoledne a doktorandská kolokvia, každoroční běhy Jarní školy, publikační a pedagogická činnost, které ve svém souhrnu mají přispět rovněž k rozvoji výzkumných kompetencí mladých vědeckých pracovníků a studentů doktorského studia a ke zvýšení jejich šancí uplatnit se v mezinárodních vědeckovýzkumných sítích.

Předpokládaná pracovní smlouva:

  • od dubna 2013 do 31. května 2014 s perspektivou dalšího setrvání na fakultě v případě úspěchu na konkurzu, který bude vyhlášen po uplynutí doby řešení projektu,
  • předpokládaná hrubá měsíční mzda při úvazku 0,5 činí 11.940,- Kč.

Požadavky:

  • Podílet se na řešení konkrétních výzkumných úkolů ve všech fázích výzkumu, asistovat při jeho organizačním zajištění, při koordinaci aktivit členů výzkumného týmu, organizaci badatelských odpolední a metodologických bloků Jarní školy a aktivně na těchto akcích vystupovat. Participovat na tvorbě publikací či samostatně publikovat (monografie, stati v recenzovaných časopisech). Zapojit se do výuky v kursech metod a technik sociálně vědního výzkumu v sociální práci, tzn. vést vybraná cvičení, semináře, resp. asistovat vyučujícím těchto kurzů.
  • Pozice vědeckého pracovníka výzkumného týmu při řešení dílčích úkolů spojených s realizací výzkumu zaměřeného na studium vybraných aspektů vztahu mezi socioprostorovou segregací a sociální exkluzí v urbanizovaných společnostech.
  • Uchazeči musejí být absolventy, popř. studenty vyšších ročníků doktorského studia sociologie, sociální práce či sociální politiky. Základním požadavkem je minimálně roční praxe v sociálně vědním výzkumu, nejlépe v rámci vědeckobadatelských projektů vysokých škol či výzkumných ústavů. Uchazeči zašlou doklady o vzdělání, výzkumných zkušenostech a publikačních aktivitách poštou.

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným osobním dotazníkem uchazeče, stručným profesním životopisem a přehledem výzkumné a publikační činnosti zasílejte písemně a elektronicky na adresu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity do 31. března 2013 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava