Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vědecký pracovník - senior

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení:

 • 2 místa na pozici: vědecký pracovník - senior
  (pracovní úvazek 0,5)

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na uskutečnění projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ 20.0080). Projekt je zaměřen na posílení excelence vědeckobadatelské činnosti FSS OU v Ostravě a zkvalitnění systému vzdělávání v sociálně vědním výzkumu, zejména v sociální práci. Do stávajícího výzkumného týmu, jehož členy jsou Jan Keller, Dana Sýkorová (sociologové), Oldřich Chytil, Alice Gojová (odborníci v oboru sociální práce) a Jelena Petrucijová (filozofka), jsou začleněni mladí vědci a doktorandi. Tým realizuje pod vedením zahraničního experta prof. Detlefa H. Bauma (sociologa) a ve spolupráci s Evropským výzkumným institutem sociální práce OU empirický výzkum orientovaný na téma sociální exkluze v urbanizovaných společnostech, resp. chudoby vztažené (a) k rodinám s dětmi a (b) k seniorům. Na výzkum navazují pravidelná badatelská odpoledne a doktorandská kolokvia, každoroční běhy Jarní školy, publikační a pedagogická činnost, které ve svém souhrnu mají přispět rovněž k rozvoji výzkumných kompetencí mladých vědeckých pracovníků a studentů doktorského studia a ke zvýšení jejich šancí uplatnit se v mezinárodních vědeckovýzkumných sítích.

Předpokládaná pracovní smlouva:

 • od března 2013 do 31. května 2014
 • předpokládaná hrubá měsíční mzda při úvazku 0,5 činí 11 940,- Kč.

Požadavky na uchazeče:

 • požadavky na pracovní pozici č. 1
  • výzkumná oblast zájmu: metodologie kvalitativního a kvantitativního výzkumu v sociálních vědách, případně problematika chudoby, společensko- politická opatření k řešení problémů chudoby
  • Pozice samostatného vědeckého pracovníka výzkumného týmu při řešení dílčích úkolů spojených s realizací výzkumu zaměřeného na metodologii výzkumu.
  • Komunikuje s garantem projektu. Plní dílčí výzkumné úkoly zadané vedoucím výzkumu (zahraničním expertem). Zajišťuje podklady pro publikační činnosti (monografie, statě v recenzovaných časopisech). Poskytuje podporu při badatelských odpoledních. Účastníkem metodologické části Jarní školy. Poskytuje konzultace doktorandům. Účastní se pracovních setkání - kulatých stolů s aplikační sférou.
  • Uchazeči musejí prokázat odbornou kvalifikaci v dané oblasti. Mít ukončené vysokoškolské vzdělání, prokázat aktivní vědeckou a publikační činnost.
 • požadavky na pracovní pozici č. 2
  • výzkumná oblast zájmu: výzkum v sociální práci
  • Pozice samostatného vědeckého pracovníka výzkumného týmu při řešení dílčích úkolů spojených s realizací výzkumu zaměřeného na metodologii výzkumu.
  • Komunikuje s garantem projektu. Plní dílčí výzkumné úkoly zadané vedoucím výzkumu (zahraničním expertem). Zajišťuje podklady pro publikační činnosti (monografie, statě v recenzovaných časopisech). Poskytuje podporu při badatelských odpoledních. Účastníkem metodologické části Jarní školy. Poskytuje konzultace doktorandům. Účastní se pracovních setkání - kulatých stolů s aplikační sférou.
  • Uchazeči musejí prokázat odbornou kvalifikaci v dané oblasti. Mít ukončené vysokoškolské vzdělání, prokázat aktivní vědeckou a publikační činnost.

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným osobním dotazníkem, stručným profesním životopisem a přehledem výzkumné a publikační činnosti zasílejte písemně a elekronicky na adresu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity do 28. února 2013 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava