Doplňující volby do studentské komory AS FSS pro volební období 2020-2023

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a s článkem 6 Volebního řádu AS FSS schváleného AS OU dne 15. listopadu 2021

doplňující volby do Studentské komory Akademického senátu FSS OU


Tyto se budou konat ve dnech 10. až 14. října 2022 formou elektronického hlasování prostřednictvím aplikace Portál OU.

AS FSS OU ustavil tuto volební komisi – studující: Veronika Pakostová, Petr Lazar, akademické pracovnice Ing. Mgr. Iva Tichá, Ph.D., (předsedkyně volební komise) Mgr. Anna Musialová, Ph.D.

Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce OU v souladu s čl. 3 odst. 3 Volebního řádu AS FSS OU.

Návrhy na kandidáty se podávají předsedkyni Volební komise AS FSS OU na formuláři prostřednictvím podatelny OU nebo Sekretariátu kateder FSS OU nebo osobně do 22. září 2022 do 13.00 v zalepených obálkách. Obálka musí být označena „Doplňující volby do SK AS FSS OU“.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS FSS OU a řídí se harmonogramem voleb.

Výsledky voleb budou zveřejněny na Portále OU 17. října 2022.


Harmonogram doplňujících voleb do AS FSS OU
Zasedání AS FSS, ustavení volební komise, volba předsedy/předsedkyně volební komise
23.08.2022
Vyhlášení voleb děkankou FSS OU
01.09.2022
Přijímání návrhů kandidátek a kandidátů na členy/členky do AS FSS OU
Navrhovat kandidáty může každý/á člen/ka akademické obce FSS OU v souladu s čl. 3, odst. 3 Volebního řádu AS FSS OU. Návrhy se podávají předsedovi/předsedkyni Volební komise na formuláři, který je k dispozici na Portále OU, prostřednictvím podatelny OU nebo osobně.
do 22.09.2022
do 13:00
Sestavení kandidátních listin volební komisí AS FSS OU a jejich zveřejnění na Portále OU
29.09.2022
Elektronické volby
Otevření systému na Portále dne 10.10.2022 v 00:00:00, uzavření systému na Portále dne 14.10.2022 ve 23:59:59.*
10.-14.10.2022
Vyhodnocení výsledků voleb volební komisí AS FSS OU, předání výsledků voleb děkance FSS OU a jejich zveřejnění na Portále OU
17.10.2022
Termín pro podávání stížností předsedovi/předsedkyni volební komise AS FSS OU
21.10.2022
Nejzazší termín pro vypořádání stížností ze strany volební komise AS FSS OU
27.10.2022

*Ten/ta, kdo v termínu hlasování již není studentem/studentkou FSS OU dle Zákona o VŠ, par. 55 nebo v době hlasování nemá pracovní poměr na FSS OU, není oprávněn/a hlasovat.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 09. 2022