Pracovní povinnost studentů a studentek FSS

Milé studentky a milí studenti Fakulty sociálních studií,

informujeme Vás, že na základě usnesení vlády č. 1027 ze dne 12. října 2020 byla uložena pracovní povinnost studentům ve studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální péči aj. na vysokých školách. Vedení fakulty sestavilo seznamy studentů, které jsme poskytli hejtmanovi Moravskoslezského kraje.

Situaci k pracovní povinnosti studentů upravuje zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

Podle tohoto zákona je student studující ve výše zmiňovaných oborech studia ve věku od 18 let do věku 62 let povinen uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a uloženou pracovní povinnost vykonávat.

Obsah, rozsah a místo prací stanoví studentovi pracovním příkazem hejtman kraje. Po ukončení pracovní povinnosti bude studentovi vydáno potvrzení, které mimo jiné musí obsahovat poučení o peněžní náhradě.

Pracovní povinnosti nepodléhají studenti, kteří spadají do jedné z těchto kategorií:

  • osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, osoby invalidní ve třetím stupni, a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.
  • zaměstnanci subjektu kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury.
  • ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje.

Výjimku studentovi může také udělit orgán krizového řízení z důvodu, že v plnění pracovní povinnosti mu brání důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.

Studentky a studenti, realizace pracovní povinnosti Vám bude zohledněna při plnění předmětu odborné praxe, ale také v rámci všech studijních povinností v semestru, např. při neúčasti na povinné on-line výuce. Žádáme vás, abyste svou pracovní povinnost vždy oznámili příslušnému vyučujícímu v dílčích předmětech, kde se nebudete moci výuky účastnit.

Přejeme Vám hodně zdraví a také plnohodnotné zvládání všech povinností.

Marie Špiláčková
kontaktní osoba pro pracovní povinnost na fakultě


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 10. 2020