OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Uchazeč > Naše studijní programy a obory

Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Program / obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název:Zdravotně sociální pracovník
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta sociálních studií
Katedra:Katedra sociálních věd
Anotace:Studijní obor Zdravotně sociální pracovník v rámci studijního programu Zdravotně sociální péče v tříletém bakalářském studiu vede k přípravě na regulované povolání a připravuje absolventy k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez přímého vedení absolventy k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu tak, jak je definováno zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních. Nabízí získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotně sociálního pracovníka, za který je dle §10 zákona č. 96/2004 Sb., považována činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče. Dále se zdravotně sociální pracovník podílí na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb klientů/pacientů a ? Nabízí získání kompetencí pro výkon sociální práce podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Student/ka v průběhu studia získá znalosti a dovednosti určené Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci, požadované a potřebné pro kvalifikovaný výkon sociální práce a další rozvoj profesních kompetencí.? Reaguje na probíhající transformaci systému zdravotních a sociálních služeb s využitím možností praktického ověřování znalostí a získávání a prohlubování dovedností v rámci odborných praxí. Hlavním kriteriem je odborná připravenost absolventů k pracovnímu uplatnění; výuka je zajištěna odborníky Fakulty sociálních studií a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Studium je rovněž opřeno o 1008 hodin odborné praxe. Zaměření oboru se neomezuje jen úzce na krátkodobé potřeby trhu práce, ale směřuje k získání základních a šíře uplatnitelných znalostí a dovedností.Studium oboru Zdravotně sociální pracovník je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Úspěšné absolvování studia oboru vede k získání titulu "Bc."
Profil absolventa:Znalosti absolventa: Umí vymezit sociální práci a postavení zdravotně-sociální práce v rámci oboru sociální práce. Zná teoretické koncepty a metody individuální sociální práce, sociální práce s rodinou, se skupinou a komunitní práce. Rozumí postavení etnických a menšinových skupin. Zná specifika zdravotně sociální péče o dospělé jedince, o dětské pacienty, o geriatrické pacienty, umírající, o psychiatrické pacienty a komunikace s nimi. Chápe postavení zdravotně-sociálního pracovníka v rámci multidisciplinárního týmu a přispívá ke kvalitní interdisciplinární spolupráci. Má znalosti z oblasti klinických oborů, preventivní medicíny a ošetřovatelské péče, psychologie a zná formy krizové intervence. Dále má znalosti z oblasti sociologie, práva, sociální politiky a je seznámen s metodami sociálního výzkumu.Dovednosti absolventa: Je schopen přispívat k profesionalizaci oboru zdravotně sociální práce, provádět opatření zdravotní prevence, sociální prevence a depistážní činnost, vést rozhovor. Je schopen analyzovat životní situace klientů. Umí sestavit plán psychosociální intervence/spolupráce a navrhnout vhodná řešení sociální situace ve spojení se zdravotním stavem klienta a koncipovat vhodná preventivní opatření. Umí používat metody vedoucí ke zmírnění či řešení problémů uživatelů/klientů, poskytovat sociální služby vymezené zákonem o sociálních službách a při této činnosti naplňovat standardy kvality sociálních služeb. Dovede aplikovat etické principy sociální práce při výkonu sociální práce v souladu s respektováním etických principů nelékařských zdravotnických pracovníků. Uplatnění absolventa: Absolventi bakalářského studia zdravotně sociální pracovník mohou své kompetence uplatnit na pozicích sociálních pracovníků zejména v resortu zdravotnictví, v resortu práce a sociálních věcí, a to jak v organizacích státní správy a samosprávy, tak v nestátních neziskových a církevních organizacích: jako zdravotně sociální pracovníci v resortu zdravotnictví, referenti v organizacích státní správy a samosprávy (oblasti péče o zdravotně postižené občany, sociální prevence, právní ochrany dětí PČR, vězeňství apod.), včetně působení v poradních a iniciativních orgánech rady měst či krajů, jako zdravotně sociální pracovníci v resortu práce a sociálních věcí, jako zdravotně sociální pracovníci v nestátních neziskových a církevních organizacích, jako zdravotně sociální pracovníci v dalších organizacích poskytujících služby sociální práce dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v soukromoprávních institucích ziskové povahy ve zdravotnické i sociální oblasti, po zapracování jako řídící pracovníci na úrovni středního managementu ve všech organizacích poskytujících či koordinujících sociální služby aj.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný znalostní test realizovaný na PC
Obsah přijímací zkoušky: Okruhy otázek písemného testu se skládají ze 2 oblastí:
  1. testu Základů společenských věd (30 otázek)
  2. testu Biologie člověka (30 otázek)
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč/ka může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl-nevyhověl u  přijímací zkoušky“ je stanovena na dosažení minimální hranice 30 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:řádné termíny: 11. květen 2018
řádný termín 2. kola: 3. září 2018
náhradní termín: není realizován
náhradní termín 2. kola: není realizován
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:
  • Odmaturuj ze společenských věd. Kol. autorů. Brno: Didaktis, 2008. ISBN: 978-80-7358-122-0
  • Biologie člověka. Novotný, I., Hruška, M. Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978-80-7373-007-9
  • Biologie člověka. Kočárek, E. Praha: Scientia, 2010. ISBN 978-80-86960-47-0
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:
Studijní obor je dostupný i pro osoby se zdravotním postižením. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida,
e-mail: ,
telefon: +420 597 091 234,
mobil: +420 733 784 095.
facebook
rss
social hub