OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název oboru:Management organizací služeb sociální práce
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta sociálních studií
Katedra:Katedra sociální práce
Anotace oboru:Studium je dvouleté, v prezenční formě studia a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součásti je obhajoba diplomové práce. Absolvování magisterského studia sociální práce a získání titulu "Mgr." je předpokladem k další formě studia, doktorskému studiu a k získání akademického vědeckého titulu "Ph.D."NMgr. obor Management v org. sl. soc. práce - reaguje nejen na vysokou potřebu praxe na kvalifikované manažery v sociální oblasti a veřejné správě, z níž vyplývá potřeba hlubších vědomostí pracovníků soc. služeb např. v oblasti vedení lidí a týmů, řízení změny v organizaci, evaluace intervencí apod., ale má i inovativní aspiraci. Reflektuje skutečnost, že dosavadní strategie organizací služeb soc. práce a zásady managementu musí být přehodnoceny s ohledem na současné legislativní změny a změny plynoucí z potřeb praxe. - Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné řešit teoretické i aplikované problémy, odborníky disponující hlubokými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti managementu organizací soc. služeb. - Obsah studia vychází z optimálních proporcí mezi ekonomickými disciplínami (např. finance podniku, finanční management, management, marketing aj.) a sociálně-vědními disciplínami (např. metody soc. práce v kontextu modernizace, sociologie organizace, právo v organizacích služeb sociální práce aj.), čímž přispívá ke zvládání oblastí napětí mezi ekonomickým, sociálním a etickým stanovováním cílů u budoucích vedoucích pracovníků sociálních organizací.- Obsah studia reaguje na aktuální požadavky praxe, přičemž profesní adaptabilita absolventů oboru je podmíněna nejen adekvátními teoretickými znalostmi v klíčových disciplínách, ale i schopnostmi jako jsou např. dovednost efektivní komunikace, dovednost motivování spolupracovníků v pracovních týmech, schopnost profesního seberozvoje atd. - Integrální součástí výuky je nácvik potřebných dovedností ve skupinách studujících a praktická výuka v organizacích služeb soc. práce
Profil absolventa:Cílem navazujícího magisterského studia oboru Managementu organizací služeb sociální práce je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti sociální práce disponujících:

Odbornými znalostmi
- hluboké teoretické znalosti teoriím, metodám a konceptům v oblasti managementu organizací služeb sociální práce - teorie organizačního chování a organizační procesy, soudobé teorie vztahující se k sociální práci, management kvality organizace, podniková ekonomika, marketing, personální řízení, public relations, projektový management, evaluační výzkum, vybrané oblasti práva, strategické plánování s důrazem na komunitní plánování, financování neziskového sektoru, gender z pohledu managementu organizace, alespoň jeden cizí jazyk
- porozumění možnostem a limitům využití nabytých poznatků

Odbornými dovednostmi
- schopnost řešit teoretické i aplikované problémy v oblasti studia
- praktické dovednosti v oblasti managementu organizací služeb sociální práce
- reflektovat příčiny a důsledky sociálních problémů a systémových dopadů sociálně politických opatření v národním a v evropském kontextu, poté dokáže sociálně politicky, jakož i organizačně reagovat
- použít pokročilé výzkumné postupy oboru
- rozeznávat potřebu a manažersky reflektovat podobu sociálních služeb, a to na základě teorií sociální práce a etických standardů sociální práce

Způsobilými
- vykonávat povolání sociálního pracovníka dle požadavků § 109 a 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- realizovat koncepty managementu v organizacích služeb sociální práce s ohledem na profesionální etické principy sociální práce a ekonomickou stránku sociálních služeb
- kriticky sociálně-vědně analyzovat sociální problémy a schopnost vytvářet jejich nová řešení
- rozvíjet pochopení organizace jako učící se organizace
- aplikovat znalosti z oblasti evaluace, finančního managementu, personalistiky, public relations aj. a posuzovat jejich efektivitu,
- účastnit se národní i mezinárodní odborné diskuse o vývoji sociální práce z hlediska managementu organizací služeb sociální práce


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný znalostní test realizovaný na PC
Obsah přijímací zkoušky:
 1. Obsah testu je odvozen z  Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org) a dále
 2. z orientace v předepsané literatuře z oblasti managementu.
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat maximálně 80 bodů. Hranice pro „vyhověl-nevyhověl u  přijímací zkoušky“ je stanovena na 40 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:řádné termíny přijímací zkoušky: 20. - 21. dubna 2017
náhradní termín přijímací zkoušky: 12. května 2017
Požadavky pro přijetí:
 1. Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu.
 2. Uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušku a umístil se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.
Okruhy pro přijímací řízení:
 1. Minimálního standard vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org)
 2. DĚDINA, J. Management a organizační chování. Grada Publishing, 2005.
  VEBER, J. Management. Praha: Management Press, 2005
  TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Grada Publishing, 2004
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:
Studenti, kteří neabsolvovali bakalářské studijní obory realizované na FSS OU, nebo níže uvedené předměty v rámci svého studia v bakalářských oborech na FSS OU, musí tyto předměty absolvovat v prvním roce navazujícího magisterského studia. Jedná se o následující povinné předměty:
 • Teorie sociální práce
 • Metody a techniky kvantitativního výzkumu v sociálních vědách
 • Statistická analýza dat

Studijní obor je dostupný i pro osoby se zdravotním postižením. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida,
e-mail: ,
telefon: +420 597 091 234,
mobil: +420 733 784 095.

Regulované povolání dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
facebook
rss
social hub