OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Partneři fakulty

Partneři FSS

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

FSS OU je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Asociace je dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR a zavazují se k dodržování Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci.

Časopis Sociální práce/ Sociálna práca

Časopis Sociální práce / Sociálna práca je odborný recenzovaný časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci. Jeho vydavatelem je Asociace vzdělavatelů v sociální práci a spoluvydavatelem Fakulta sociálních studií OU.

Platforma pro sociální bydlení

Fakulta sociálních studií OU je členem Platformy pro sociální bydlení, která zastřešuje fyzické a právnické osoby zabývající se sociálním bydlením nebo problematikou osob bez domova a vyloučených z bydlení.

Sdružení azylových domů v ČR

Fakulta sociálních studií OU je členem Sdružení azylových domů v ČR, které zastřešuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší nebo ohroženými ztrátou bydlení a vytváří pro ně odborné prostředí.

Agentura pro sociální začleňování

Vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti spolupráce mezi ústředními státními orgány a expertním sektorem s cílem snižování a eliminace sociálního vyloučení Fakulta sociálních studií OU uzavřela v roce 2016 s Agenturou pro sociální začleňování Memorandum o spolupráci. Mezi hlavní oblasti spolupráce patří: 1. Vytváření a posilování partnerských vztahů mezi Agenturou a Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity, 2. 2. Odborná spolupráce v oblasti sociálního začleňování se zaměřením na vzdělávání, zpracování analýz, expertíz a studií, konzultační a poradenskou činnost, spolupráci při přípravě koncepčních materiálů v rámci města Ostravy, výzkumné a monitorovací aktivity v rámci pilotního ověřování implementace koncepcí místní samosprávy (např. koncepce bydlení a koncepce rodinné politiky města Ostravy), 3. Podpora společných projektů v  oblasti sociálního začleňování se zřetelem na finanční možnosti obou stran. 4. Účast zástupců na jednáních orgánů smluvních stran, respektive na jednáních pracovních komisí a skupin, pokud o tom požádá jedna ze stran a projednávaná věc je v souladu s tímto memorandem.

Moravskoslezský kraj

Fakulta sociálních studií OU uzavřela v roce 2015 Memorandum o spolupráci v sociální oblasti, které vytváří prostor pro komunikaci, konzultaci, spojování úsilí a dosahování přínosných výsledků ve prospěch obyvatel Moravskoslezského kraje. Příkladem je spolupráce na projektu Podpora komunitní práce v Moravskoslezském kraji či zpracování výzkumu pocitů bezpečí obyvatel kraje v roce 2016.

ASLIDO

S ASLIDEM – Akční skupinou s lidmi bez domova, z. s. spolupracuje Fakulta sociálních studií OU na zapojování lidí se zkušeností bezdomovectví do výuky předmětů Skupinová práce a Participace obyvatel při řešení problematiky bydlení. Členové Aslida se také podílejí na realizaci kampaně Noc venku, kterou fakulta spolupořádá. Cílem Aslida je zlepšování životních podmínek lidí bez domova.

facebook
rss
social hub