OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Ivana Loučková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc.
místnost, podlaží, budova: B 408, budova B
funkce:
obor činnosti:metodologie výzkumu v sociálních vědách
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 607 535 967
553 46 3226
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1966 - 1968Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci - 1. obor: specializace numerická matematika; 2. obor: učitelství matematika - fyzika
1963 – 1966Střední všeobecná vzdělávací škola (Gymnázium) v Krnově

Kvalifikace

2003Doc. Habilitace docentem pro obor sociologie, UP v Olomouci
2015CSc. Kandidát filozofických věd, MU v Brně
1972RNDr.

Další vzdělávání, kurzy

1994 - dosudVedení kurzů všímavosti a vhledu (jako základ kvalitativního vědění)
1992 - dosudKurzy všímavosti a vhledu

Zaměstnání, praxe

2012 – 2013docentka na katedře sociálních věd FSS OU Ostrava
2008 – 2012docentka na katedře sociální práce FSS OU Ostrava
2003 – 2008docentka na katedře sociální práce ZSF OU Ostrava
1997 – 2003odborná asistentka na katedře sociální práce ZSF OU Ostrava
2003 – 2011docentka na katedře sociologie a andragogiky FF UP Olomouc)
1990 – 2003odborná asistentka na katedře sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci
1976 – 1990odborný pracovník na katedře aplikované sociologie FF UP v Olomouci
1969 – 1976matematik analytik v Laboratoři výpočetní techniky UP v Olomouci

Odborné zaměření

Metodologie výzkumu v sociálních vědách
Kvantitativní, kvalitativní a integrovaný výzkum v sociálních vědách
Evaluační výzkum

Působení v zahraničí

24. 2. 2011Katolícka univerzita v Ružomberoku, Slovensko. Vyžádaná přednáška „Integrovaný výskum v sociálnych službách, jeho interpretácia, úskalia a súčinnosť s dotknutou legislativou“
2005Týdenní pobyt na: Univerzita v KUOPIO, Finsko, Výuka v rámci projektu SOKRATES Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu (Integrated Research Strategy in Social Sciences)
2003Týdenní pobyt na: Univerzita v KUOPIO, Finsko, výuka tematické oblasti „Metodologické problémy výzkumu v sociální práci se zaměřením na uplatnění integrované výzkumné strategie ve výzkumu GAČR: Senioři ve společnosti.“
2001Týdenní pobyt na: Canterbury Crist Curch University College - Vyžádané Dept. of Social Work, Canterbury Crist Curch University College. Výuka v rámci projektu SOKRATES. Výuka předmětů (1) "Diploma in Social Work"; (2)"Advanced Diploma in Social Work"; (3) "Advanced Certificate in Care Management".
1999Týdenní pobyt na: Katholische Univestität Eichstätt - Vyžádané katedrou sociální práce Katolische Universität Eichstätt. Výuka v rámci projektu SOKRATES. Výuka předmětů (1) "Social work reseach methods"; (2) "Qualitative research methods"; (3) "Social worker´s skills in social situations".
1995Měsíční pobyt na: Department of Sociology, University of York, U.K. Stáž pro obor Specifické postupy ve výuce kvalitativních metod pro společenské vědy.

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinastřední
Němčinazákladní


Všechny publikace

Gojová, A. a Loučková, I. THE HIERARCHY AND TYPOLOGY OF FAMILY SOCIAL SUPPORT NETWORKS AND THEIR IMPLICATIONS FOR SOCIAL SERVICES. In: CBU International Conference 2016: Innovations in Science and Education: CBU International Conference Proceedings 2016 2016-03-23 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2016. s. 304-310. ISSN 1805-9961.
Loučková, I., Nečasová, M. a Špiláčková, M. Social Work Research in the Czech Republic. In: Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part I. Ostrava: University of Ostrava, 2014. s. 17-39. ERIS Monographs, Volume III. ISBN 978-80-7464-537-2.
Loučková, I. a Baum, D. H. Výzkum jako proces - od teorie přes výzkumnou otázku k empirickým poznatkům. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 63-119. ISBN 978-80-7464-390-3.
Loučková, I. Výzkum v sociální práci - problémy a možnosti. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 21-36. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Loučková, I. Integrovaný výzkum v sociálních službách, jeho interpretace, úskalí a součinnost s legislativou. Katolická univerzita v Ružomberku: Katolická univerzita. 2011.
Loučková, I. Možnosti a meze výzkum v sociální práci. In: 5.Dny sociální práce, Vzdělávání v sociální práci. FF UK Praha. U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice: FF UK Praha. 2011.
Loučková, I. Výzkumný úkol a volba vhodné metodologické strategie. In: Pomáhajúce profesie - aktuálne trendy v teórii, výskume a praxi. Fakulta sociálnych vied a zdravotnictva Nitra: Fakulta sociálnych vied Nitra. 2011.
Loučková, I. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2010. 311 s. ISBN 978-80-86429-79-3.
Loučková, I., Molitor, M. a Molitorová, I. Sociální souvislosti léčby kožního nádoru seniorů. In: Řízená kvalita ve zdravotnictví a sociální sféře. Ostrava: VTO CZ, s.r.o., 2008. VTO CZ, s.r.o., 2008. s. 19-29. ISBN 978-80-02-02086-8.
Loučková, I. Integrované paradigma a tvorba dat. In: Sociologica - Andragogica 2007. Olomouc: AUPO, 2007. AUPO, 2007. s. 37-44. ISBN 978-80-244-1849-0.
Loučková, I. Interakce ve výzkumném prostředí a tvorba dat. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI. Olomouc: AUPO, 2007. AUPO, 2007. s. 149-161. ISBN 978-80-244-1813-1.
Loučková, I. Problémové situace zkoumání seniorů optikou metodologických přístupů. In: Sociologica - Andragogica 2006. Olomouc: AUPO, 2006. AUPO, 2006. s. 103-129. ISBN 80-244-1377-9.
Loučková, I. Metodologické přístupy ve výzkumu seniorů. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. Vybrané aspekty teorie a praxe. 1. vyd. Olomouc: AUPO, 2005. s. 69-84. ISBN 80-244-1159-8.
Loučková, I. Sociální konstrukce seniorů a jejich posuzovatelů. In: Třetí věk trojí optikou. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Sociologica - Andragogica.. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2005. Vydavatelství Univerzity Palackého, 2005. s. 101-113. ISBN 80-244-1006-0.
Loučková, I. Hodnotové hierarchie seniorů. In: Sborník konference Generace 50 plus v České republice. České Budějovice: Jihočeská univerzita ? Zdravotně sociální fakulta a Ledax, s.r.o., 2004. Jihočeská univerzita ? Zdravotně sociální fakulta a Ledax, s.r.o., 2004. s. 21-27.
Loučková, I. Kvalita života seniorů z pohledu nejen metodologického. In: Sborník z Vědecké konference s mezinárodní účastí ?Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce". Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, 2004. Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, 2004.
Loučková, I. Kvanititativní, kvalitativní a integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu stárnutí a stáří. In: Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. Ostrava, Boskovice: Nakladatelství ALBERT-Šalé a Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2004. s. 123-135. ISBN 80-7326-026-3.
Loučková, I. Práce pro druhé a společnost. In: Sborník konference Generace 50 plus v České republice. České Budějovice: Jihočeská univerzita ? Zdravotně sociální fakulta a Ledax, s.r.o., 2004. Jihočeská univerzita ? Zdravotně sociální fakulta a Ledax, s.r.o., 2004. s. 28-34.
Loučková, I. Rodina očima seniorů a dospělých dětí: Hodnotové hierarchie a typologie. Sociální práce/Sociálna práca. 2004, roč. 2004, s. 63-71. ISSN 1213-6204.
Loučková, I. a Sýkorová, D. Seniors in Society. Strategies to Retain Individual Autonomy. Social Work &Society. 2004, s. 76-77. ISSN 1613-8953.
Sýkorová, D., Chytil, O., Gojová, A., Špatenková, N., Hubík, S., Keller, J., Loučková, I., Popelková, R. a Šmausová, G. Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 132 s. ISBN 80-7326-064-6.
Loučková, I. Kvalitativní výzkum a jeho ohodnocení jako součást curricula andragogiky. In: Sborník Kurikulum Andragogiky. Olomouc: UP, 2003. s. 215-226.
Sýkorová, D., Chytil, O., Loučková, I., Popelková, R. a Gojová, A. Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie. 1. vyd. Ostrava, Boskovice: Nakladatelství František šalé-ALBERT, 2003. 113 s. ISBN 80-7326-023-9.
Loučková, I. a Sýkorová, D. Hodnotové hierarchie seniorů a několik poznámek k metodologii sociálně gerontologického výzkumu.. In: VI. Gerontologické dny: Sborník kongresu VI. Gerontologické dny 2002-10-16 Ostrava. Ostrava: DTO, 2002. DTO, 2002. s. 80-87. ISBN 80-02-01510-X.
Loučková, I. Nestrannost jako základní dovednost badatele-sociálního pracovníka. In: Etika a sociální deviace: Etika a sociální deviace Olomouc. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. Nakladatelství Olomouc, 2002. s. 223-229.
Sýkorová, D. a Loučková, I. Senioři ve společnosti: Strategie zachování osobní autonomie.. In: VI. Gerontologické dny.: Sborník kongresu VI. Gerontologické dny. 2002-10-16 Ostrava. Ostrava: DTO, 2002. DTO, 2002. s. 69-79. ISBN 80-02-01510-X.
Loučková, I. Tvorba a redukce dat v současném sociálně vědním výzkumu. 2002.
Loučková, I. Research and Social Work. In: Key Themes i European Social Work. Russell House, 2001. s. 27-38.
Loučková, I. Směrem k integrovaným strategiím nejen ve výzkumu v sociální práci. Sociologický časopis. 2001, roč. 4, s. 313-328.
Loučková, I. Směrem k integrovaným strategiím nejen ve výzkumu v sociální práci. Sociologický časopis. 2001, s. 313-328.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a dětí v Ostravě.. 1999.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální reprezentace stylů a metod práce sociálních pracovníků OPD v Ostravě.. 1999.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a děti v Ostravě a sociální reprezentace stylů a metod sociálních pracovníků OPD. In: The individual and society at the turn of the century:view from both sides. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. Univerzita Palackého, 1998. s. 30-31.


AutorNázev práceTypRok
Čapková MagdalenaHodnotové hierarchie vybrané populace.diplomová 2012 
Kubiková LucieSociální reprezentace dítěte v populaci sociálně vyloučených lokalit na Ostravskudiplomová 2012 
Pavlů MarkétaSociální reprezentace sociální práce občanů ostravského regionudiplomová 2012 
Duračková VeronikaDrogová závislost jako sociální aspekt zdravotní situace vybrané populacediplomová 2010 
Pavlůsková IrenaHodnotové hierarchie dětí a mladistvýchdiplomová 2010 
Prokopová EvaSociální reprezentace vybrané sociální situace u zvolené populace.diplomová 2009 
Banšelová AlžbětaSociální reprezentace vybraného sociálního problému zvolené populace (integrovaný výzkum)diplomová 2008 
Holacká MiroslavaHodnotové hierarchie vybraných populacídiplomová 2008 
Nekudová IrenaSociální reprezentace hodnotových hierarchií uprchlíkůdiplomová 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub