OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Akademický senát

Ostravská univerzita

Vyhlášení doplňujících voleb do Studentské komory Akademického senátu FSS OU

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a s článkem 6 Volebního řádu AS FSS schváleného AS OU dne 18. prosince 2017

doplňující volby do Studentské komory Akademického senátu FSS OU

Tyto se budou konat ve dnech 24. října až 30. října 2018 formou elektronického hlasování prostřednictvím aplikace Portál OU.

AS FSS OU ustavil tuto volební komisi - studující: Barbora Jendrišáková, Mgr. Adéla Recmanová (předsedkyně volební komise), akademické pracovnice: Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D., Mgr. Šárka Dořičáková. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce OU v souladu s čl. 3 odst. 3 Volebního řádu FSS AS OU.

Návrhy na kandidáty se podávají předsedkyni Volební komise AS FSS OU na formuláři prostřednictvím podatelny OU nebo Sekretariátu kateder FSS OU nebo osobně do 12. října 2018 do 13.00 v zalepených obálkách. Obálka musí být označena „Doplňující volby do SK AS FSS OU“.

Seznamy voličů budou dle harmonogramu voleb zveřejněny na Portále OU v sekci Fakulty a ústavy – Fakulta sociálních studií – Akademický senát – Volební seznamy.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS FSS OU a řídí se harmonogramem voleb.

Výsledky voleb budou vyhlášeny 31. října 2018.

V Ostravě 1. října 2018

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., v.r.
děkanka FSS OU


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 09. 2018

facebook
rss
social hub