Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Uchazeč > Naše studijní programy a obory

Ostravská univerzita

Základní informace o kombinovaném studiu na Fakultě sociálních studií

Navazující magisterský obor - Sociální práce

Kombinované studium se po stránce organizační řídí Studijním a zkušebním řádem Ostravské univerzity a vnitřními předpisy Ostravské univerzity. Od prezenční formy studia se liší pouze organizačně. Obsah studia i nároky kladené na studenty obou forem jsou shodné.

Organizace kombinované formy výuky

Výuka v kombinované formě studia probíhá formou tzv. tutoriálů („celodenní soustředění“) zpravidla 6X za semestr (tj. 6 dnů v semestru zimním a 6 dnů v semestru letním). Výjimkou je výuka zahraničních lektorů, která probíhá v cizím jazyce (jazyk anglický/německý) formou blokové výuky 3-5 dnů za sebou.

Tutoriály nejsou běžnou přednáškou, ale také konzultací, procvičením nastudované látky, dále slouží k vyhodnocování samostatných prací a průběžné kontrole studia.

Kombinovaná forma studia spojuje kontaktní přímou výuku, samostudium a samostatnou práci studentů.

V rámci kontaktních hodin studia rozeznáváme tutoriály, osobní konzultace, zápočty a zkoušky.

K samostudiu studenti využívají povinné/základní a doporučené literatury, případně e-learningových materiálů.

Předměty

Studium na Ostravské univerzitě se řídí kreditním systémem. Studenti získávají za splnění podmínek konkrétního předmětu příslušný počet kreditů. Předměty jsou děleny do 3 skupin: A - povinné předměty, B - povinně volitelné, C - výběrové.

  • Příklady A předmětů na FSS OU v kombinované navazující magisterské formě studia oboru Sociální práce: Teoretické sebepojetí sociální práce, Sociální problémy a funkce sociální politiky v moderních společnostech, Teoretická reflexe sociální práce v kontextu modernizace, Pokročilé metody sociální práce s rodinou, Pokročilé metody sociální práce se skupinami, Metodologie kvalitativního výzkumu, Odborná praxe.

  • Příklady B předmětů na FSS OU v kombinované navazující magisterské formě studia oboru Sociální práce, Sociologie rodiny, Makrometody sociální práce, Sociologie organizace a byrokracie, Koncepce a vývoj kvality v sociální práci, Terénní sociální práce s rodinou, Senioři ve společnosti.

  • Příklady C předmětů na FSS OU v kombinované navazující magisterské formě studia oboru Sociální práce: Psychoterapie pro sociální práci, Fundraising a neziskový sektor, Sociální problematika menšinových skupin, Mediace.

Předměty vyučované v cizím jazyce

Na FSS OU probíhá výuka předmětů Sociální problémy a funkce sociální politiky v moderní společnosti, Teoretické sebepojetí sociální práce a Koncepce a vývoj kvality v sociální práci ve spolupráci se zahraničními partnerskými školami v cizím jazyce (jazyk anglický/německý) formou blokové výuky, nejčastěji během 3-5 dnů za sebou. Úkolem těchto předmětů je nejen naplnění cíle kurzu, ale i zdokonalení znalostí a komunikačních schopností studentů v cizím jazyce.

Rozšířené sylaby (popisy předmětu)

Pro každý předmět oboru Sociální práce v kombinované formě studia jsou připraveny tzv. rozšířené sylaby. Sylaby obsahují cíl a popis předmětu, požadavky na udělení zápočtu či zkoušky, povinnou a doporučenou literaturu, seznam a přesný popis témat s podrobnými instrukcemi pro samostudium, případně zadání kontrolních otázek a úkolů s pokyny pro jejich vypracování.

Rozšířeným sylabem se budete v průběhu semestru řídit. Bude vám zaslán elektronicky, případně předán na prvním tutoriálu.

Odborné praxe

Významnou část studia na FSS OU tvoří odborné praxe, které mají v kombinovaném studiu formu souvislých praxí. Jejich absolvování je povinné a je dáno 100% účastí. Pro získání zápočtu ze souvislé praxe je nutné odevzdání strukturovaného protokolu v rozsahu 10 normostran (zpracování aspektů z vybraných oblastí) a písemné potvrzení o absolvování odborné praxe.

Hlavním cílem odborné praxe je zprostředkování zkušeností se sociálními vztahy a způsoby práce v organizacích sociálních služeb, včetně metodických a koncepčních činností, a facilitovat reflexi těchto zkušeností. Studentům je poskytnuta příležitost konfrontovat teoretické představy o sociální práci s praktickou realizací, včetně přímého výkonu dílčích činností v rámci poslání/pověření organizací sociálních služeb. Odborná praxe je reflektována prostřednictvím semináře, který jsou orientován na podporu kritického myšlení, pojmenování souvislostí a podporu identity sociálního pracovníka.

Mezi dílčí cíle patří umožnit studujícím poznat konkrétní pracoviště služeb soc.práce, porozumět klientům a jejich problémům a životním podmínkám, osvojit si obecně pracovní dovednosti v kontextu pracoviště, rozvoj metod a technik soc. práce, profesionální rozvoj a  rozvoj kritického myšlení.

Ve studijním programu je odborná praxe realizována v rámci povinných předmětů, její obsah a zaměření je uveden v sylabech předmětných výukových disciplín; praxe má formu souvislé praxe - je realizována dva týdny souvisle (10 pracovních dnů) v rozsahu 8 hod. denně; zkušenosti z praxe jsou reflektovány v rámci studijního předmětu Seminář k praxi. Praxe bude zajišťována ve spolupráci s odbor. pracovišti (státními i nestátními) na základě písemných smluv v souladu se stanovenými práv. předpisy.

Koordinátorkou odborných praxí je PhDr. et Mgr. Zuzana Černá, na kterou se můžete v případě potřeby obrátit.

Přehled jednotlivých praxí

ročníkysemestrdruh praxe zaměření praxe rozsah
1. 
 letnísouvisláOrganizace sociální práce2 pracovní týdny souvisle,
8 hod./den
Reflexe  V rámci studijního předmětu Seminář k praxi 1Celkem 6 hodin/semestr, 3 hod. úvodní seminář a 3 hod. závěrečná zpětná vazba
2. 
 zimnísouvisláOrganizace sociální práce2 pracovní týdny souvisle,
8 hod./den
Reflexe  V rámci studijního předmětu Seminář k praxi 2celkem 6 hodin/semestr, 3 hod. úvodní seminář a 3 hod. závěrečná zpětná vazba

Osobní konzultace

Osobní konzultace jsou nepovinné a jejich využití je na osobním rozhodnutí studujících. Konzultace s vyučujícím probíhají prezenční či korespondenční formou v konzultačních hodinách, které jsou uvedeny v rozšířeném sylabu.

Zápočty a zkoušky

Zápočet je obvykle udělován na základě odevzdání a kladného hodnocení stanoveného počtu samostatných prací. Tato kritéria jsou zavedena v rozšířeném sylabu.

Zkoušku z předmětu vykonávají studenti v průběhu zkouškového období v termínech vypsaných vyučujícím. Na termínech zkoušek se studující domlouvají s vyučujícím na tutoriálech.

Důležité je elektronické přihlášení na zápočty a zkoušky přes systém IS student.

Diplomová práce

V prvém roce studia v zimním semestru si student stanovuje téma diplomové práce, které vychází z tématických okruhů nabízených vyučujícími nebo žádá o schválení vlastního tématu diplomové práce (žádost), dále vypracovává projekt na téma diplomové práce.

Studovna

Fakulta sociálních studií disponuje vlastní studovnou, která je zaměřena na studium publikací / kopírování publikací uvnitř studovny v provozní době studovny. K dlouhodobé výpůjčce slouží půjčovna univerzitní knihovny na ulici Bráfova v centru Ostravy.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 10. 2017

facebook
rss
social hub