Zdravotně sociální pracovník

B5350 Zdravotně sociální péče

Studijní obor: Zdravotně sociální pracovník

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Zdravotně sociální pracovník v rámci studijního programu Zdravotně sociální péče připravuje v tříletém bakalářském studiu absolventy k jejich uplatnění při výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu tak jak je definováno zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních. Nabízí získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotně sociálního pracovníka, za který je dle §10 zákona č. 96/2004Sb., považována činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče.

Dále se zdravotně sociální pracovník podílí na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb klientů/pacientů. Nabízí získání kompetencí pro výkon sociální práce podle zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách v platném znění. Student/ka v průběhu studia získá znalosti a dovednosti určené Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci, požadované a potřebné pro kvalifikovaný výkon sociální práce a další rozvoj profesních kompetencí. Obor reaguje na probíhající transformaci systému zdravotních a sociálních služeb s využitím možností praktického ověřování znalostí a získávání a prohlubování dovedností v rámci odborných praxí. Hlavním kritériem je odborná připravenost absolventů na pracovní uplatnění. Výuka je zajištěna odborníky Fakulty sociálních studií a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Studium je rovněž opřeno o 1008 hodin odborné praxe. Studium oboru Zdravotně sociální pracovník je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Úspěšné absolvování studia oboru vede k získání titulu „Bc“.

Studijní obor je realizován v prezenční formě studia.

Garantka a pedagogická poradkyně oboru:

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Tel.: 553 46 3163, 597 09 3163
SA 112, 1. NP, budova SA (Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory)

Tajemnice oboru:

Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.

Tel.: 553 46 3129, 597 09 3129
SA 113, 1.NP, budova SA (Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory)