OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce > Věda a výzkum

Hlavní směry rozvoje vědy a výzkumu na FSS OU v období 2014-2017

Cílem FSS OU je, ve shodě s cíli celouniverzitními, profilovat se jako výzkumná fakulta. Rozvoj vědy a výzkumu představuje významný nástroj posílení její konkurenceschopnosti a zvýšení atraktivity fakulty pro potenciální a stávající studenty.

Na vědeckovýzkumnou činnost bude kladen zvýšený důraz v kontextu:

 • kvalifikačního růstu vyučujících (vědeckobadatelskou angažovanost chápeme jako jeho zásadní předpoklad kvalitní výuky);
 • zapojení studentů, zejm. navazujícího magisterského a doktorského studia, do výzkumných projektů;
 • stoupajících nároků na publikační činnost;
 • financování FSS OU (vědeckovýzkumná činnost jako zdroj příjmů fakulty).

V oblasti vědeckovýzkumné bude fakulta pokračovat v realizaci úkolů, které byly naplňovány v Hlavních směrech rozvoje vědy a výzkumu na FSS OU v období (2010) 2011–2014, tj. především:

(1) rozvíjet vědeckovýzkumné aktivity ve spolupráci s Evropským výzkumným institutem sociální práce OU (ERIS),
(2) rozvíjet aplikovaný sociální výzkum orientovaný na řešení společenských problémů.

1. Hlavní témata vědy a výzkumu na FSS OU

Na FSS OU je prioritou sociálně vědní výzkum, zejména výzkum v sociální práci, orientovaný na rámcové téma Sociální práce mezi privatizací a veřejnou odpovědností.

V rámci tohoto hlavního tématu budou zkoumána subtémata:

(a) důsledky modernizace pro společnost a pro sociální práci,
(b) bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel – intervence sociální práce a opatření sociální politiky,
(c) sociální aspekty důsledků nemoci a zdravotního postižení,
(d) vývoj pojetí sociální práce v historickém kontextu.

2. Další rozvoj vědy a výzkumu na FSS OU

Fakulta bude nadále participovat na preferovaných oblastech výzkumu na národní a mezinárodní úrovni, propojovat základní a aplikovaný výzkum, podílet se na transferu výsledků výzkumu do praxe a rozvíjet výzkum orientovaný na řešení společenských problémů. Klíčovou je spolupráce s Evropským výzkumným institutem sociální práce (ERIS).

2.1 Koncentrace na rámcové téma

FSS OU úspěšně usiluje o to, aby její výzkumná činnost nebyla roztříštěná, bez jasně stanovených a reálných záměrů. Dosavadní koncentrace vědeckovýzkumného potenciálu fakulty na rámcové téma Sociální práce mezi privatizací a veřejnou odpovědností a jeho systematické rozvíjení se jeví jako nosné i pro další období. Umožňuje:

 • soustředit relativně omezené personální kapacity v daném oboru;
 • budovat a posilovat prestiž FSS OU v oboru, její „výzkumnou historii“, která je jednou z podmínek úspěchu v grantových soutěžích.

Předpokládá:

 • důsledně pokračovat v orientaci vědeckovýzkumných projektů, včetně projektů ERIS na zmíněné rámcové téma;
 • nadále propojovat s rámcovým tématem témata disertačních, příp. magisterských prací, ale také prací habilitačních.

2.2 Získávání výzkumných grantů

FSS OU bude průběžně usilovat o získávání výzkumných grantů a maximálně k tomu využívat potenciálu, který představuje kooperace s partnerskými univerzitami sdruženými v ERIS, tj. participovat na zpracování grantových žádostí a řešení úloh podporovaných z programů EU. Cílem je také podpora studujících DSP v podávání individuálních či týmových doktorských a postdoktorských (juniorských) výzkumných grantů.

2.3 Orientace vědy a výzkumu

FSS OU se bude orientovat na základní i aplikovaný výzkum výrazně zaměřený na řešení aktuálních společenských problémů, tedy výzkumné úlohy s konkrétními výstupy pro praxi, zejm. v oblasti sociální práce, sociální politiky a zdravotně sociální práce. Rámcové téma určující hlavní směry rozvoje VV na FSS OU Sociální práce mezi privatizací a veřejnou odpovědností koresponduje s požadavkem reflektovat potřeby společnosti.

V oblasti zakázkového, „komerčního“ výzkumu, expertíz se FSS OU hodlá orientovat pouze na takové projekty, které se váží na hlavní výzkumná témata fakulty či ERIS a které kromě bezprostředního přínosu pro praxi umožňují rozvíjet teorii a metodologii sociální práce a příbuzných vědních oborů.

Výsledků výzkumných projektů realizovaných pracovníky FSS OU bude využito k popularizaci vědy a výzkumu a rovněž k posílení „dobrého jména“ fakulty u odborné i laické veřejnosti (např. spolupráce s médii, přednášky pro odbornou veřejnost z praxe, apod.)

FSS OU bude nadále považovat za prioritu úzké propojení s regionem, podílení se na jeho transformaci. Spolu s tím se bude snažit dosáhnout vedoucího postavení v oblasti společenskovědního výzkumu v regionu. To znamená rozvíjet potenciál výzkumů, výzkumných výsledků pro řešení sociálních a zdravotně sociálních problémů v Ostravě, Moravskoslezském kraji apod., a spolupracovat s ostatními fakultami OU, resp. jinými vysokými školami v regionu.

2.4 Personální zajištění vědy a výzkumu

Personální zajištění rozvoje FSS OU jako výzkumného pracoviště předpokládá:

 • přijímání dalších pracovníků vždy s přihlédnutím k potřebám vědeckovýzkumného rozvoje fakulty;
 • angažovanost akademických pracovníků ve vědeckovýzkumných a publikačních aktivitách v rozsahu a za podmínek stanovených v ročních personálních plánech;
 • systematické odborné vzdělávání akademických pracovníků (i studujících DSP) hlavně v metodologii výzkumu v sociálních vědách, resp. ve výzkumu v sociální politice a sociální práci a zdravotně sociální práci. FSS OU bude k tomuto účelu dále využívat působení zahraničních profesorů z partnerských univerzit a odborníků z jiných univerzit v ČR na fakultě v rámci jednotlivých přednášek, přednáškových bloků, seminářů, workshopů, badatelských odpolední, každoroční Mezinárodní jarní školy sociální práce a zahraničních učitelských mobilit.
 • zvýšení nároků na vědeckovýzkumné a publikační aktivity akademických pracovníků FSS OU, důslednou kontrolu těchto aktivit a jasnou vazbu jejich evaluace, pracovní pozice a odměňování – tzn. efektivní využívání osobních ročních plánů a výkonových ukazatelů.
 • a vytváření optimálních podmínek pro řešení výzkumných úloh (podporou badatelů, členů výzkumných týmů) přenesením administrativní a organizační zátěže související se zpracováváním projektových žádostí a s řešením výzkumných úloh všech typů na Centrum pro podporu projektů FSS OU, zajištění informačního servisu, finanční a technické podpory při podávání vědeckovýzkumných grantů.
 • vytváření podmínek pro zvyšování kvalifikace zefektivněním procesů řízení s cílem uvolnit kapacitu akademickým pracovníkům pro výzkumnou a publikační činnost poskytováním tvůrčího volna.

2.5 Publikace výsledků vědy a výzkumu

Na zvýšení významu publikačních výstupů jako kritéria financování FSS bude reagovat zvýšenou koncentrací publikační aktivity na bodově hodnocené výstupy podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Při podpoře publikační činnosti akademických pracovníků FSS OU a doktorandů prostřednictvím ERIS bude FSS OU pokračovat ve vydávání recenzovaných mezioborových publikací ERIS zaměřujících se zejména na sociální práci, sociální politiku a zdravotně sociální práci, a usilovat o zařazení ERIS Web Journal na Seznam recenzovaných periodik v ČR a do databáze Scopus.

2.6 Vědeckovýzkumná činnost v rámci doktorského studia Sociální práce

Jednoznačnou prioritou je kvalita doktorského studia. Jde především o zkvalitňování výzkumu realizovaného během doktorského studia prostřednictvím:

 • získávání talentovaných studentů doktorského studia;
 • vytváření podmínek pro participaci doktorandů na vědeckobadatelské činnosti FSS OU;
 • účasti ve Studentské grantové soutěži OU;
 • získávání zahraničních akademických pracovníků pro výuku a vedení doktorských studentů;
 • vytváření optimálních podmínek pro práci školitelů.
facebook
rss
social hub