FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Sociální práce - CŽV v rámci akreditovaných studijních programů
Fakulta / organizační jednotka:Fakulta sociálních studií OU
Cílová skupina:UPOZORNĚNÍ!
V ROCE 2011/2012 SE PROGRAM NEOTEVÍRÁ

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách nebo zájemci o  kvalifikaci na pozici uvedených pracovníků.
Doba trvání / hodinová dotace:2 roky, tj. 4 semestry (za úhradu), září 2010 – srpen 2012. Absolvent/ka může po absolvování studia CŽV a splnění předepsaných podmínek pokračovat jednoletým studiem (2 semestry) na VŠ (bez úhrady) v oboru bakalářské Sociální práce v kombinované formě studia
Cena:33.000,- Kč za každý rok studia
Forma:kombinované
Organizace studia:Přímá výuka probíhá zpravidla 2 soboty v měsíci od konce září do prosince (tj. celkem 6-7 dní) a od února do května (tj. celkem 6-7 dní). Studium je realizováno podle §60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (zákon o VŠ) a podle Řádu CŽV na Ostravské univerzitě v Ostravě na základě smlouvy, v níž jsou uvedeny konkrétní předměty ke studiu. Jedná se o tytéž studijní disciplíny, které absolvují studenti bakalářského oboru Sociální práce (viz Plán studia). Přímá teoretická výuka: 66% hodinové dotace, praktická výuka: 34%. V případě, že bude minimálně 30 úspěšných a platících uchazečů z okolí Třince, bude výuka realizována v Třinci.
Číslo akreditace:MŠMT 10496/2008 - 30/1 ze dne 1. 7. 2008, platnost akreditace do 2014 (bakalářský obor VŠ)
Garantující odborná katedra:Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií OU)
Pedagogický poradce:Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Anotace:UPOZORNĚNÍ!
V ROCE 2011/2012 SE PROGRAM NEOTEVÍRÁ

Cílem studia je připravit kvalifikované a schopné profesionály, kteří dokáží využívat a rozvíjet své znalosti a směřovat služby sociální práce k dalšímu rozvoji. Základním východiskem pro koncipování programu je Minimální standard vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci v ČR a dále studijní předměty vycházející z potřeb praxe a z legislativních požadavků vymezujících kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Způsob ukončení studia:Závěrečná práce
Výstupní doklad:Osvědčení o absolvování programu CŽV podle zákona o VŠ
Předpoklady pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)

Poslední termín pro podání elektronické přihlášky: 15. srpna 2010.

Administrativní poplatek za přihlášku je 200 Kč.
Číslo účtu a specifický symbol jsou uvedeny v elektronické přihlášce.

Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným variabilním a specifickým symbolem platby: nejpozději do 20. srpna 2010 (datum připsání platby na účet OU).

V případě chybné platby musí uchazeč/uchazečka zaplatit poplatek znovu, a to nejpozději tak, aby byla platba připsána na účet univerzity do 26. srpna 2010 včetně. Požádá-li uchazeč/ka o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje stornopoplatek 100,- Kč.

Výjimka
Administrativní poplatek NEHRADÍ uchazeči, kteří se v roce 2010 zúčastnili přijímacího řízení na bakalářský studijní obor Sociální práce v kombinované nebo prezenční formě – místo kopie dokladu o úhradě tito uchazeči doručí na studijní oddělení originálně podepsané „Prohlášení o zaplacení administrativního poplatku za přihlášku na FSS OU/Bc. obor“, kde uvedou své oborové číslo z přijímacího řízení. Podle něj studijní oddělení ověří platbu.

Příloha přihlášky:
Uchazeči doručí na FSS OU do 30. srpna 2010:
  1. Zkrácený registrační štítek - vygeneruje se vám automaticky po vyplnění elektronické přihlášky. Vytiskněte jej a podepište.
  2. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  3. Kopii dokladu o úhradě administrativního poplatku nebo Prohlášení o zaplacení administrativního poplatku za přihlášku na FSS OU/Bc. Obor.
Přijímací řízení:Forma přijímací zkoušky:
Znalostní písemný test z předepsané oborové literatury:
KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2005.

MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001.
MATOUŠEK, O. Sociální služby. Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál, 2007.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1999.
ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky: maximální počet bodů je 85, hranice pro „vyhověl-nevyhověl“ je stanovena na 35 bodů.

Termín: první týden v září 2010.

Přijímací zkoušku na CŽV nevykonávají uchazeči, kteří se na FSS OU v roce 2010 zúčastní přijímací zkoušky na bakalářský obor Sociální práce v kombinované nebo prezenční formě studia a nebudou přijati (zejména z kapacitních důvodů). Jejich výsledky z přijímací zkoušky na bc. obor budou zařazeny do přijímacího řízení na CŽV.

Uzávěrka přihlášek:15. srpna 2010
Kontakt / další informace:Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.,
Scarlet Mánková
Způsob platby:Úhrada 33.000 Kč jednorázově převodem z účtu, nejpozději do 15. září 2010. Splátkový kalendář není možný.
Plán studia / rámcový harmonogram:1. rok studia:
Filozofie a etika; Právo; Sociální správa a sociální zabezpečení; Sociální služby a standardy kvality; Obecná psychologie a psychologie osobnosti pro sociální pracovníky; Vývojová a sociální psychologie; Úvod do sociologické teorie; Sociální stát a sociální klientela; Teorie sociální práce; Komunikace s klientem; Psychosociální aspekty zdraví a nemoci; Krizová intervence; Kazuistický seminář k praxím.

2. rok studia:
Sociální politika; Sociální dávky v ČR; Metodologie sociálních věd; Statistická analýza dat; Metody sociální práce s jednotlivcem; Psychohygiena pro sociální pracovníky; Využití vybraných teoretických perspektiv při práci s nezaměstnanými klienty; Projektování v sociálních službách; Kazuistický seminář k praxím.
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt